>> Bezpłatny transport <<

Warunki handlowe

Ogólne warunki sklepu internetowego Jurhan.pl

 

I. Ogólne warunki handlowe dla kupujących i konsumentów

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Pierwsza część niniejszych OW (na potrzeby pierwszej części zwana dalej „niniejszymi OW”) podlega Sprzedającemu, tj. Jurhan s. r. o. Zlatovská 2425, 911 05 Trenczyn, Słowacja Republic, numer rejestracyjny firmy: 35 840 773, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w okręgu Trencsén, Sa. sekcja 29814/R. S. do Twojego wpisu. (zwany dalej „sprzedawcą”) oraz prawa i obowiązki stron uczestniczących w umowie sprzedaży pomiędzy kupującym a konsumentem, której przedmiotem jest kupno i sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego sprzedawcy (zwanego dalej „sklepem internetowym sklep”) (zwana dalej „umową sprzedaży” lub „umową”).

 

Kontakt i dokładniejsza identyfikacja sprzedawcy:

e-mail:

info@jurhan.com

telefon:

+48 324 412 863

Numer podatkowy UE:

47584360

Numer identyfikacji podatkowej:

SK2023997778

Adres pocztowy:

Jurhan s.r.o.
Zlatovská 2425
911 05 Trenczyn
Słowacja

 

Organ nadzorczy:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj (Słowacki Nadzór Handlowy)
Hurbanova 59, 911 01 Trenczyn, Słowacja
Odbor výkonu dozoru (Dział nadzoru)
info@soi.sk
phone: 032/6400 109, 
fax: 032/6400 108
www.soi.sk

1.2. Kupujący – osoba fizyczna, która nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu (dalej: „kupujący”) (sprzedawca i kupujący łącznie i dalej) w rozumieniu pierwszej części ogólnych warunków handlowych zgodnie z art. „dostawca) jest uważany za stronę konsumenta” lub indywidualnie za „kontrahenta”).

 

2. PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

2.1. Sprzedawca zobowiązany jest przede wszystkim do:

 1. dostarczyć Klientowi zamówiony towar w uzgodnionej ilości i jakości oraz zapakować go w sposób niezbędny do jego zachowania i zabezpieczenia lub przygotować do wysyłki, oraz
 2. najpóźniej wraz z towarem przekazać kupującemu w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkie dokumenty niezbędne do przejęcia i używania towaru, a także inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

2.2. Sprzedający ma prawo żądać od kupującego pełnej zapłaty ceny zakupu dostarczonego towaru.

2.3. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie, jeżeli ze względu na wyprzedanie zapasów lub niedostępność towaru nie jest w stanie dostarczyć towaru kupującemu w terminie określonym w niniejszych OW lub po cenie określonej w e. -sklep, jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na dodatkową realizację.

2.4. Kupujący zobowiązany jest przede wszystkim do:

 1. przyjąć towar,
 2. regularnie i w uzgodnionym terminie płacić sprzedającemu uzgodnioną cenę kupna.

Kupujący ma prawo dostarczyć towar w uzgodnionej ilości, jakości, terminie i miejscu.

 

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą wiążącego przyjęcia przez kupującego propozycji zawarcia umowy kupna przez kupującego, co następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia (wypełniona i przesłana przez kupującego karta katalogowa, zwana dalej „zamówieniem”).

3.2. Propozycja zawarcia umowy musi zostać przyjęta przez sprzedającego bez zbędnej zwłoki, zwykle w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, po sprawdzeniu dostępności towaru, aktualnych cen i żądanego przez kupującego terminu dostawy. Wiążąca akceptacja następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z oznaczeniem „Potwierdzony” lub podobnym, pasującym znaczeniowo oznaczeniem. W przypadku ustalenia wyższej ceny, przed zatwierdzeniem zamówienia, sprzedawca zapyta kupującego, czy akceptuje zmianę ceny zgodnie z aktualnym cennikiem. Umowę kupna można uznać za zawartą tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi zgodę na zmianę ceny, a sprzedawca następnie ją potwierdzi (przyjmie zamówienie).

3.3. W momencie zarejestrowania zamówienia przez Sprzedającego generowane jest automatyczne potwierdzenie, które dostarczane jest na adres e-mail Kupującego niezwłocznie po wysłaniu zamówienia i które ma charakter wyłącznie informacyjny, jego celem jest poinformowanie Kupującego o zarejestrowaniu zamówienia zamówienia, co nie stanowi oferty ze strony Sprzedającego zawarcia umowy z jej wiążącym przyjęciem.

 

4. POSTANOWIENIA CEN ZAKUPU

4.1. Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu Towaru określoną w umowie kupna, obejmującą koszty dostawy Towaru oraz opłatę za usługi dodatkowe (zwaną dalej „Ceną Zakupu”).

4.2. Wszystkie ceny produktów podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4.3 Możesz zapłacić nam cenę towaru i wszystkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna online kartą kredytową, przelewem bankowym lub gotówką przy odbiorze. Jeżeli oferujemy inne formy płatności za towar, Klient zostanie o tym poinformowany w trakcie składania zamówienia (w sekcji „Zamówienie”, w sekcji „Wybierz płatność”).

4.4 Zgodnie z Ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek wystawić klientowi dowód zakupu. Otrzymaną sprzedaż należy zarejestrować w urzędzie skarbowym online lub w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

4.5 Wszelkie rabaty od ceny towarów, których udzielamy Klientom, nie łączą się ze sobą.

4.6 Wyrażamy zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

4.7 W przypadku stwierdzenia, że ​​towar znajduje się w magazynie, zobowiązujemy się dostarczyć towar w ciągu dziesięciu (10) dni od dnia otrzymania lub potwierdzenia płatności w przypadku płatności on-line kartą. W przypadku płatności za pobraniem zobowiązujemy się dostarczyć towar w terminie 10 dni od dnia otrzymania wiążącego zamówienia.

 

5. WARUNKI DOSTAWY

5.1. Sprzedawca ma obowiązek wydać towar kupującemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. Jeżeli sprzedawca nie wywiąże się ze swojego obowiązku dostarczenia towaru w określonym terminie, kupujący zaprosi go do dostarczenia towaru w innym rozsądnym terminie, który również zostanie ustalony przez kupującego. Jeżeli kupujący nie zaprosi sprzedającego w ciągu dwóch miesięcy od pierwotnej daty dostawy towaru do dostarczenia towaru w dodatkowym terminie, dostawę uważa się za zrealizowaną, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej.

5.2. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy, sprzedającemu przysługuje zwrot faktycznie poniesionych kosztów w związku z realizacją zamówienia.

5.3. Kupujący ma obowiązek odebrać towar osobiście lub powierzyć jego przejęcie osobie trzeciej. Jeżeli konieczne jest powtórzenie dostawy z przyczyn leżących po stronie kupującego (np. kupujący lub upoważniona przez niego osoba trzecia nie jest dostępna w umówionym miejscu

5.4. Kupujący ma prawo sprawdzić integralność towaru zaraz po jego odbiorze. Jeżeli kupujący podczas odbioru towaru stwierdzi uszkodzenia w transporcie lub opakowaniu, ma prawo odmówić odbioru towaru. Firma transportowa ma obowiązek spisać uszkodzenia towaru w obecności Klienta i na jego żądanie. Na podstawie przyjętego pisemnego protokołu szkody sprzedający może po ustaleniu okoliczności szkody z przewoźnikiem zapewnić usunięcie wady towaru, obniżkę ceny zakupu lub dostarczyć kupującemu nowy towar w przypadku nieodwracalne wady towaru. Reklamacje tego rodzaju zgłaszane później wymagają uzasadnienia.

5.5. Szczegółowe i aktualne informacje na temat możliwości dostawy i warunków dostawy można znaleźć w punkcie menu sklepu internetowego Warunki dostawy. Niektóre metody wysyłki mogą nie być dostępne dla wszystkich zamówień. O ewentualnych ograniczeniach Kupujący zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia.

 

6. ZATRZYMANIE WŁASNOŚCI I PRZEJŚCIE RYZYKA

6.1. Towar jest własnością sprzedającego do chwili całkowitej zapłaty ceny zakupu. Towar przekazywany jest poprzez odbiór osobisty lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6.2. Ryzyko ewentualnego zniszczenia i pogorszenia się stanu towaru przechodzi na kupującego z chwilą przejęcia towaru od sprzedawcy lub przewoźnika. Za wydanie uważa się także moment, w którym sprzedawca pozwolił kupującemu zająć się towarem, a kupujący go nie odebrał.

 

7. POLITYKA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KONSUMENTÓW

7.1. Sprzedawca odpowiada za wadliwe działanie towaru, a kupujący ma obowiązek niezwłocznie zgłosić sprzedającemu reklamację dotyczącą jakiejkolwiek wady.

7.2. Rozpatrywanie reklamacji reguluje niniejszy Regulamin Reklamacji dla Konsumentów.

7.3. Prawo gwarancyjne przysługuje wyłącznie na towary wykazujące wadę, objęte gwarancją i zakupione w sklepie internetowym sprzedawcy.

7.4. W okresie gwarancyjnym Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady po zwróceniu towaru wraz ze wszystkimi akcesoriami.

7.5. Reklamacje złożone w formie pisemnej, papierowej lub elektronicznej będą rozpatrywane przez Sprzedającego niezwłocznie. Jeżeli towar wykazuje wady, kupujący ma prawo zgłosić sprzedającemu reklamację poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie go drogą elektroniczną

7.6. Korzystając z prawa do reklamacji, kupujący musi udowodnić, że kupił towar od sprzedawcy, a także ważność gwarancji. Ponadto Klient ma obowiązek wyraźnie wskazać rodzaj i zakres wad towaru.

7.7. Za Za początek rozpatrzenia reklamacji uważa się dzień, w którym kupujący dostarczył sprzedającemu:

 1. wypełniony formularz reklamacyjny.

7.8. Formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, Klient może go także wypełnić i przesłać drogą elektroniczną pod następującym linkiem: https://www.jurhan.pl/reklamacja-towaru  

7.9. Sprzedawca może zawsze zamiast usunięcia wady wymienić uszkodzony produkt na wolny od wad, jeżeli nie sprawi to Kupującemu poważnych trudności.

7.10. Prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej wygasa:

 1. jeżeli kupujący nie udowodni, że kupił uszkodzony towar od sprzedającego,
 2. jeżeli kupujący przy odbiorze towaru nie zgłosi wad oczywistych,
 3. po upływie okresu gwarancji na produkt,
 4. jeżeli uszkodzenie mechaniczne towaru nastąpiło z winy kupującego,
 5. mi. w przypadku modyfikacji towaru dokonanych przez kupującego (zginanie, cięcie, skracanie, wiercenie itp.), jeżeli towar nie był przeznaczony do takiej przeróbki, a wada powstała w wyniku przeróbki,
 6. jeżeli towar jest używany lub przechowywany w warunkach odbiegających od środowiska naturalnego pod względem temperatury, wilgotności, wpływów chemicznych lub mechanicznych,
 7. Pan. w przypadku nieprofesjonalnego obchodzenia się, obsługi lub zaniedbania dbałości o towar,
 8. jeżeli wada towaru została spowodowana naturalnym zużyciem, przypadkowym uszkodzeniem lub nieprzewidywalnym pogorszeniem jakości.

 

7.11. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji i rozpatrzenia reklamacji w jeden z poniższych sposobów:

 1. poprzez przekazanie naprawionego towaru
 2. poprzez wymianę towaru
 3. poprzez zwrot ceny zakupu towaru
 4. płacąc rozsądną obniżkę ceny towaru
 5. z uzasadnionym odrzuceniem reklamacji.

7.12. Sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu pisemny dokument dotyczący sposobu rozpatrzenia reklamacji i rozpatrzenia reklamacji nie później niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

7.13. Po rozpatrzeniu reklamacji w inny sposób niż zwrot ceny zakupu, sprzedawca zwraca kupującemu reklamowany towar lub dostarcza towar zastępczy.

7.14. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące (zwany dalej „okresem gwarancji”), chyba że w szczególnych przypadkach określono inny okres gwarancji, licząc od dnia otrzymania towaru przez Klienta. Wady towaru i roszczenia z nich wynikające muszą zostać rozpoznane do końca okresu gwarancyjnego. Po upływie okresu gwarancyjnego roszczenie gwarancyjne wygasa.

7.15. W przypadku wymiany uszkodzonego towaru na nowy za początek okresu gwarancyjnego uważa się datę otrzymania nowego towaru. To samo dotyczy wymiany części objętych gwarancją produktu.

7.16. Jeżeli jest to wada dająca się usunąć, reklamacja będzie łączona z usunięciem wady lub wymianą towaru, w zależności od decyzji kupującego.

7.17. Jeżeli jest to wada nieusuwalna i wada uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy. Kupujący ma takie same prawa w przypadku wady usuwalnej, która powraca po jej usunięciu (więcej niż dwukrotnie) lub w przypadku większej liczby wad (więcej niż dwie), w wyniku których kupujący nie może korzystać z rzeczy towar zgodnie z przeznaczeniem.

7.18. Jeżeli występują inne wady nieusuwalne, kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupu towaru, przy czym wysokość rabatu ustalana jest na podstawie porozumienia stron umowy.

7.19. Rozpatrzenie reklamacji dotyczy wyłącznie błędów wymienionych w protokole reklamacyjnym.

7.20. Jeżeli sprzedawca rozpatrzy reklamację w drodze odrzucenia reklamacji wraz z uzasadnieniem, może zaoferować kupującemu usunięcie wady na jego koszt. Kupujący nie ma obowiązku przyjęcia takiej oferty.

7.32. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji, a Kupujący nie zgodzi się z ostatecznym wynikiem rozpatrzenia reklamacji, może zwrócić się do sądu z żądaniem zadośćuczynienia.

8. ADMINISTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca podjął odpowiednie środki w celu zarządzania danymi osobowymi zgodnie z Ustawą Republiki Słowackiej nr. 18.2018. zgodnie ze znowelizowaną i uzupełnioną ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które jest naturalne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Klient oświadcza, że ​​zapoznał się z zasadami postępowania z jego danymi osobowymi, a odpowiednie zasady znajdują się pod tym linkiem: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

 

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie, jeżeli z powodu wyprzedania zapasów lub niedostępności towaru albo gdy producent, importer lub dostawca towaru określonego w umowie zaprzestał produkcji lub dokonał innych istotnych zmian uniemożliwiających sprzedającemu od wywiązania się ze swoich obowiązków, lub jeżeli z powodu siły wyższej nie może dołożyć wszelkich starań, jakich można od niego rzetelnie wymagać, aby dostarczyć towar klientowi w terminie określonym w niniejszych OWU lub po cenie wskazanej w sklepie internetowym , jeżeli Klient nie wyrazi zgody na dodatkowe dopełnienie. Sprzedający ma obowiązek bez zbędnej zwłoki poinformować kupującego o tym fakcie i zwrócić kupującemu całą zapłaconą przez niego cenę zakupu zgodnie z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków handlowych. Nie ma to wpływu na prawo stron umowy do uzgodnienia dodatkowego świadczenia lub obniżenia ceny.

9.2. Kupujący może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Termin do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejął Produkt w posiadanie, lub

 1. w przypadku, gdy towary zamówione przez Konsumenta w jednym zamówieniu dostarczane są oddzielnie, po przejęciu ostatniego dostarczonego towaru,
 2. w przypadku towaru składającego się z kilku części lub sztuk, w chwili przejęcia ostatniej części lub ostatniej sztuki,
 3. w przypadku powtarzającej się dostawy towaru w podanym terminie, w momencie odbioru pierwszego dostarczonego towaru.9.3. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.4. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez oświadczenie zapisane na papierze lub innym trwałym nośniku danych albo poprzez przesłanie formularza na adres

FROGMAN s.r.o.
28564B
Stawowa 91
Cieszyn 43-400
Polska

9.5. Formularz odstąpienia od umowy - załącznik nr. 2 niniejszych OW, a także do ich wypełnienia i przesłania w formie elektronicznej można skorzystać także z poniższego linku: https://www.jurhan.pl/zwrot-towaru 

9.6. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Okres odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli Konsument prześle Sprzedawcy formularz odstąpienia od umowy nie później niż w ostatnim dniu terminu odstąpienia od umowy. Klient ponosi ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

9.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia formularza odstąpienia od umowy, zwrócić kupującemu wszystkie kwoty uiszczone z tytułu umowy lub w związku z nią, w tym opłaty za dostawę, opłaty pocztowe oraz inne koszty i opłaty; nie ma to wpływu na jego prawo zgodnie z ust. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wyraźnie wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę. Koszt dodatkowy stanowi różnicę pomiędzy kosztem transportu wybranego przez konsumenta a kosztem najtańszej standardowej metody transportu oferowanej przez sprzedawcę.

9.8. W przypadku, gdy kupujący zapłacił cenę zakupu gotówką przy odbiorze, tj. zapłacił przewoźnikowi cenę zakupu przy odbiorze towaru, sprzedawca nie zwróci kupującemu opłaty uiszczonej przez kupującego za skorzystanie z tej formy płatności. Pobranie to usługa świadczona wyłącznie przez sprzedającego, który zwraca się do przewoźnika o dostarczenie kupującemu towaru i paczki oraz przejęcie kwoty za pobraniem.

9.9. Jeżeli Konsument chce skorzystać z przysługującego mu prawa i odstąpić od umowy, której przedmiotem jest sprzedaż towaru, sprzedawca nie ma obowiązku zwrócić kupującemu kwoty pieniężnej do czasu, aż kupujący zwróci mu towar lub do czasu, gdy kupujący udowadnia zwrot towaru sprzedającemu, z wyjątkiem przypadków, gdy sprzedawca proponuje odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.

9.10. W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy i dostarczy towar sprzedającemu w stanie używanym lub uszkodzonym lub jeżeli wartość towaru zmniejszy się w wyniku obchodzenia się z towarem wykraczającym poza zakres niezbędny do manipulacji, w celu ustalenia właściwości i funkcjonalność towaru, sprzedającemu przysługuje na rzecz kupującego naprawienie szkody w wysokości niezbędnej do naprawy towaru i przywrócenia go do stanu pierwotnego. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu, jednak Sprzedawca może żądać naprawienia szkody materialnej powstałej na skutek nieprawidłowego użytkowania.

9.11. W przypadku, gdy do zwracanego towaru nie został dołączony formularz odstąpienia od umowy, a strony nie uzgodniły innego sposobu zwrotu towaru, kupujący ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zwrócić towar wraz z akcesoriami i związaną z nim dokumentacją, przy czym formularz odstąpienia od umowy należy odesłać najpóźniej w terminie 14 dni od wysłania na adres:

FROGMAN s.r.o.
28564B
Stawowa 91
Cieszyn 43-400
Polska

9.13  Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru sprzedającemu. Koszty zwrotu towaru zazwyczaj zależą od właściwości towaru (wymiary, waga), odległości oraz wybranego sposobu dostawy i w przybliżeniu odpowiadają kosztom wskazanym w części Warunki dostawy, tj. koszty zwykle ponoszone przy dostawie towarów. towar do klienta.

9.14. Kupujący może zwrócić się do sprzedawcy o odebranie towaru za pomocą przewoźnika poprzez oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku kupujący ponosi koszty zwrotu towaru wyłącznie w kraju, w którym towar został odebrany, do kwoty w przybliżeniu równej cenie transportu krajowego – biorąc pod uwagę przy ustaleniu rodzaj, wymiary i wagę towaru wysokość kosztów. Kwota ta musi zostać wskazana Kupującemu w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a Kupujący akceptuje wysokość opłaty żądając odbioru towaru. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru z kraju innego niż kraj, do którego towar został dostarczony. Nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia tego artykułu.

 

10. ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

10.1. upujący-konsument ma prawo skorzystać z alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów, zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem zadośćuczynienia, jeżeli nie był zadowolony z rozpatrzenia reklamacji i końcowego wyniku postępowania reklamacyjnego lub jeżeli uważa, że że jego prawa zostały naruszone. Jeżeli sprzedawca ustosunkuje się negatywnie do niniejszego żądania sprostowania lub nie udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia wysłania żądania, kupujący-konsument ma prawo złożyć propozycję wszczęcia alternatywnego rozstrzygnięcia sporu do organu alternatywnego rozstrzygania sporów. Organami alternatywnego rozstrzygania sporów są organy i uprawnione osoby prawne określone w § 3 znowelizowanej i uzupełnionej ustawy o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich nr 100/2007. 391/2015 Kodeksu Cywilnego, www.mhsr.sk, a kupujący-konsument ma prawo wybrać, do której z wyżej wymienionych organizacji alternatywnego rozstrzygania sporów się zwrócić. Składając reklamację kupujący – konsument postępuje zgodnie z § 12 Ustawy o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów konsumenckich. Oferta musi zawierać adres e-mail sprzedającego: info@jurhan.com. Alternatywne metody rozstrzygania sporów można zastosować w celu rozstrzygnięcia sporów prawnych wynikających z umów konsumenckich pomiędzy kupującym a sprzedającym.

10.2. Klienci-konsumenci mają prawo do korzystania z internetowego narzędzia rozstrzygania sporów, dzięki któremu mogą rozstrzygać swoje spory w wybranym przez siebie języku. Platforma internetowego rozstrzygania sporów służąca rozstrzyganiu sporów między kupującym a konsumentem jest dostępna tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr// .

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Niniejszy regulamin został sporządzony w dniu 02.12.2022 r., a datą ostatniej zmiany jest dzień 02.12.2023 r. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub uzupełnienia niniejszych OW w dowolnym momencie. We wszystkich przypadkach stosunek prawny pomiędzy stronami umowy regulują OWU ważne i obowiązujące w chwili wysłania zamówienia.

11.2. Niniejsze OW są sporządzone w języku słowackim. W przypadku tłumaczenia niniejszego regulaminu na jakikolwiek język obcy, wersja słowacka ma zawsze pierwszeństwo przed wersją w innym języku.

11.3. W przypadku zawarcia umowy kupna w formie pisemnej wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. Strony umowy ustaliły, że komunikacja między nimi będzie odbywać się przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej i listów.

11.4. Stosunki prawne pomiędzy stronami umowy regulują: umowa, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, znowelizowany Kodeks Cywilny nr 40/1964. przepisy ustawy o handlu elektronicznym oraz ustawy nr 2007/2013. 128/2002 Ustawa o kontroli państwa nad rynkiem wewnętrznym w celach ochrony konsumentów, a także znowelizowany Kodeks cywilny 284/2002 nr 2002/2002. 22/2004 Zb. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 Coll. przepisy ustawy o zmianie ustawy o przestępstwach, znowelizowanej i uzupełnionej ustawy Prawo karne nr 18/2018, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. Nr 102/2014.

11.5. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi OWU a umową kupna, pierwszeństwo mają postanowienia umowy kupna. W przypadku powstania wątpliwości co do treści umowy, której stroną jest kupujący-konsument, lub w związku z niniejszymi ogólnymi warunkami, w tym ich załącznikami, stosuje się interpretację korzystną dla kupującego-konsumenta.

11.6. Strony umowy dołożą wszelkich starań, czego można od nich oczekiwać, aby wszelkie spory, spory lub roszczenia wynikające z niniejszych OW, umowy lub wszelkich kwestii z nimi związanych mogły być rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku, gdy strony umowy nie rozwiążą polubownie sporów wynikających z niniejszych OWU lub umowy, w tym sporów związanych z ich ważnością, interpretacją lub rozwiązaniem, rozstrzyganie takich sporów prawnych należy do wyłącznej jurysdykcji sądów słowackich. Nie ma to wpływu na ważność postanowień umów międzynarodowych dotyczących właściwości innych sądów.

Preferencje prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Państwa wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane na temat jej użytkowania. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane do partnerów w UE, USA lub innych krajach. Klikając "Akceptuj wszystkie pliki cookie" wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje lub zmodyfikować swoje preferencje.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się